FamousWhy
ROM
Biografii, Celebritati, Vedete Vacante de vis, Destinatii, Regiuni Articole, Referate, Comentarii Download programe software FamousWhy Lucruri faimoase Forum Submit Content
|


Referate


Statistics:
Visits: 11,972
Votes: 0
Fame Riser
          
Fame Rank
N/A
Fame Riser
create pool

Articole

Intrebari despre Planul educational de interventie individualizata

- ce activitati de invatare pot realiza la istorie cu un elev care, by lili

- Sunt educatoare si am inscris la grupa 3-5 ani ,un copil cu autis by Galben Mitrita

- Cum folosesti metodele interactive ? M-ar ajuta foarte mult ... : by Robert

Tag-uri Populare


educatie   scoala   familie   educare   societate   copii   integrare   democratie   elevi   gradinita   rromi   profesori   invatamant   incluziune   parinti   comportament   egalitate   prescolari   educatoare   nevoi speciale   discriminare   dezvoltare   comunitate   dizabilitati   moral-civica   minoritati   tigani   drepturi   formare   marginalizare   copii cu ces   personalitate   cultura   violenta   libertate   deficiente  

All Tags

Famous Forum

 

Planul educational de interventie individualizata

 Q:        
Planul educational de interventie individualizata autor : Stochitoiu Iuliana

Planul educational de interventie individualizata - Instrument de lucru in educatia elevilor cu CES intr-o scoala incluziva

Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din perspectiva diferenţelor dintre elevi. Diferenţierea curriculumului, atât pentru copiii cu CES-dizabilităţi, cât şi pentru cei cu potenţial de învăţare ridicat se întemeiază pe aceleaşi premize:

- sistemul de învăţământ se poate adapta unor abilităţi şi trebuinţe diferite;
- aceleaşi scopuri educaţionale pot fi atinse prin mai multe tipuri de programe/adaptate;
- realizarea scopurilor educaţionale este facilitată de selecţia şi organizarea obiectivelor educaţio- nale confo rm diferenţelor individuale;
- diferitele trebuinţe educaţionale pot fi întâmpinate prin oportunităţi educaţionale variate.

Diferenţierea curriculară necesită astfel selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii intelectuale, ritmul de lucru şi nu după criteriul vârstei cronologice. Este nevoie de o adaptare a procesului instructiv educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului.

Toţi elevii care participă la procesul de educaţie trebuie să beneficieze de o diferenţiere educaţională pentru că:

- au abilităţi diferite;
- au interese diferite;
- au experienţe anterioare de învăţare diferite;
- provin din medii sociale diferite;
- au diferite comportamente afective( timiditate, emotivitate e.t.c.);
- au potenţial individual de învăţare;

Diferenţierea ar trebui să fie o practică incluzivă normală în fiecare sală de clasă pentru că:

- elevii învaţă în ritmuri diferite;
- elevii au stiluri de învăţare diferite;
- cadrele didactice trebuie să asigure valorizarea potenţialului fiecărui elev;
- experienţele de viaţă diferite ale elevilor presupun adoptarea unor metode de învăţare diferite dar şi a unor materiale şi mijloace didactice diverse;

Unii elevi întâmpină dificultăţi de învăţare la clasă pentru că:

- nu au urmat toate etapele în educaţie(neparcurgerea învăţământului preşcolar şi intrarea direct în clasa I, abandon şcolar sau absenteism crescut);

- prezintă dificultăţi emoţionale, sociale sau de comportament;

- prezintă tulburări senzoriale de auz sau de văz;

- dificultăţi de învăţare a scris-cititului(dislexia-digrafia);

- au dificultăţi perceptiv-motrice(orintare în spaţiu şi timp, schemă corporală);
-au dizabilităţi mintale;

-au dificultăţi de vorbire sau de limbaj şi comunicare;

-au limba maternă diferită de limba în care se desfăşoară procesul de învăţământ;

-procesul de predare-învăţare-evaluare neadecvat nevoilor educaţionale şi diferenţelor individuale dintre elevi(sarcini prea grele sau prea uşoare, metode neparticipative,timp insuficient dozat, material idactic inadecvat sau insuficient);

Adapatrea curriculumului realizat de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, evaluarea diferenţiată sepoate realiza prin:

- adaptarea conţinuturilor având în vedere atât aspectul cantitativ cât şi aspectul calitativ, planurile şi programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin extindere, selectarea obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere şcolară suplimentare etc.

- adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, metodele de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode activ-participative, jocul didactic), materialul didactic(intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin suplimentar prin cadre didactice de sprijin);
- adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social;

- adaptarea procesului de evaluare, având în vedere ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi individuale ce se pot exprima prin diverse proiecte şi produse(scrise, orale, vizuale, kinestezice); Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. Evaluarea trebuie să vizeze identificarea progresului realizat de elev luând ca punct de plecare rezultatele evaluării iniţiale. Aceste rezultate conduc la selectarea obiectivelor pe care le propunem, la selectarea conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare. După o adaptare a programei şcolare pentru aria curriculară Limbă şi Comunicare clasa a II a realizată de către cadrul didactic de la clasă în colaborare cu cadrul didactic de sprijin/itinerant la potenţialul elevului, urmează structurarea unui plan de intervenţie personalizat cu un scop(obiective pe termen lung) şi obiective pe termen scurt. Scopul final al acestuia este de a răspunde cerinţelor elevului pentru asigurarea dezvoltării sale, coerenţei şi complementarităţii intervenţiilor ulterioare.

Programul de Intervenţie personalizat acţionează o anumită perioadă de timp în condiţiile date şi trebuie să răspundă cerinţelor elevului în ce priveşte dezvoltarea şi învăţarea, ţinând cont de forţele acestuia şi achiziţiile anterioare.

În urma adaptării curriculare a Programei de Limba Româna clasa a II a pentru elevul P. G., am elaborat obiectivele învăţării, strategiile de intervenţie şi de învăţare pentru fiecare dintre obiectivele vizate, un mecanism continuu de evaluare a deprinderilor achiziţionate şi a intervenţiilor, un mecanism continuu de revizuire a programului de intervenţie şi de luare a deciziilor ce privesc continuarea programului.

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

I. INFORMAŢII DE BAZĂ:
Numele şi prenumele elevului : P. G.
Data naşterii: 05.09.1999
Unitatea de învăţământ : Şcoala Generală Nr. 45,clasa a-II-a;
Domiciliul : Tg-Jiu, jud. Gorj, str. Z, bl. XII , ap. 8
Tata : P. F. Vârsta: 40 Profesia : ……… ;Mama: P. V. Vârsta: 37, Profesia……………….

Alte date despre familie: Elevul mai are un frate care învaţă în aceeaşi şcoală dar care nu prezintă dificultăţi de învăţare. Familia manifestă o atitudine pozitivă faţă de activitatea şcolară, cere periodic informaţii despre evoluţia copilului şi este receptivă la sugestiile date de factorii educativi din şcoală .
Echipa de intervenţie: învăţătorul de la clasă şi cadrul didactic de sprijin.

Alte persoane implicate in program: profesorul psiholog, familia, asistentul social;

Data de elaborare a programului: 16. 11. 2006
Durata de desfăşurarea a programului: 16. 11. 2006 - 16. 02. 2007

II. STAREA ACTUALĂ A ELEVULUI
comportament cognitiv

- limbaj şi comunicare: vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, vorbire rară, ezitantă, încetinită; nu recunoaşte toate literele; în scris apar omisiuni şi înlocuiri de grafisme, nu face analiza şi sinteza fonematică; face confuzii vizuale ale literelor simetrice ,,b-d’’,inversiuni de litere, confuzii între consoanele surde şi sonore ,,p-b’’.

- matematică : Nu are formate deprinderile de numeraţie corectă în concentrul 0-30, nu înţelege noţiunea de număr compus, nu poate efectua operaţii de adunare şi scădere neoperând cu conceptele matematice. Realizează în plan concret mulţimi de obiecte, dar nu înţelege corespondenţa mulţime de obiecte - număr, decât cu sprijin permanent.

Autonomie personală şi socială:

- aria de autoservire: elevul are formate deprinderile de igienă personală, cunoaşte mediul ambiant şi acţiunile din regimul zilnic ( mesele principale, activitatea şcolară, de joc, de odihnă).Prezintă carenţe în comportamentele motrice şi în gesturile social-utile de autogospodărire .Se îmbracă singur şi are grijă în mare măsură de de propria îmbrăcăminte.

- aria de socializare: elevul are o atitudine prietenoasă, s-a acomodat destul de repede unor reguli şcolare de grup, dezvoltând relaţii interpersonale,însă în privinţa achiziţiilor cognitive, progresele au fost minime.Se deplasează singur de acasă la şcoală şi invers deseori. Comunică cu colegii şi cu prietenii atăt cât să realizeze un climat de desfăşurare a activităţilor comune.

Psihomotricitate: elevul prezintă o coordonare şi o stabilitate a gesturilor şi mişcărilor sale corespunzătoare unei activităţi de învăţare eficientă, dar întâmpină dificultăţi în organizarea conduitelor şi structurilor perceptiv-motrice de spaţiu, lucru ce duce la slaba însuşire a citit-scrisului. Schema corporală este structurată parţial corect iar lateralitatea fixată.

III. EVALUARE INIŢIALĂ

Instrumente folosite în evaluare : fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată,convorbirea individuală şi de grup,testul de motricitate Ozeretski, probe curiculare, matricele progresive Raven, testul Goodenongh; e.t.c.

Diagnostic:

- medical: clinic sănătos; psihologic: intelect liminar, Raven-QI-75; Goodenongh- QI-80; deficit de atenţie, percepţie slabă, labilitate emoţională; psihopedagogic:dificultăţi de învăţare - dislexo-disgrafie, discalculie, dificultăţi de orientare, organizare şi structurare spaţială; pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la cerinţele programei şcolare pentru clasa a-II-a şi a curriculumului, citire – scriere-calcul.

Capacităţi-competenţe- abilităţi- lacune- nevoi:

- competenţe sporite în desfăşurarea activităţilor ludice (respectă cu stricteţe regulile jocului şi duce la capăt sarcina didactică la nivelul propriu);
- capacităţi relativ bune de învăţare comportamentală prin imitaţie;
- posibilităţi bune de comunicare orală,gestuală, expresivă;
- nevoia de afecţiune, de integrare, de modele socio-umane şi de sprijin gradat;
- toleranţă scăzută la frustrări,sociabilitate relativ bună;
- feed- back pozitiv în situaţiile de individualizare a sarcinilor de învăţare;
Intervenţii antecedente: elevul nu a mai beneficiat de un program de intervenţie personalizat anterior, în nici un domeniu al dezvoltării sale.

IV . DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE

Domeniul de intervenţie: cognitiv, Limba Română, citire- scriere
Motiv de referinţă: reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersarea şi dezvoltarea capacităţilor instrumentale citit – scris
Scopul programului de intervenţie: La sfârşitul programului,elevul va fi capabil să identifice, să discrimineze, să opereze cu consoanele b-d-p în activitatea de citit- scris fără a face confuzii între ele.

Obiective pe termen scurt:

1. Formarea comportamentului de recunoaştere pe cale vizuală şi auditivă a locului sunetelor b-d- p, în cuvinte- 16.11.2006-16.12.2006;

2. Formarea capacităţii de fixare a sunetelor b-d-p prin citire şi sriere în spaţiul grafic, (izolat şi în cuvinte monosilabice, bisilabice, e.t.c.) -16.12.2006-16.01.2007;

3. Formarea comportamentului de operare cu consoanele b-d-p în activităţile de citit-scris, realizând o corelare deplină şi permanentă între ele;16.01.2007-16.02.-2007;

Nivelul de plecare: elevul cunoaşte majoritatea sunetelor, dar nu poate face analiza şi sinteza fonematică,confundă vizual literele simetrice, face inversiuni de litere. Datorită slabei organizări spaţiale, elevul întâmpină dificultăţi în perceperea grafemelor, aşadar în actul citirii şi cel al scrierii, nelegând simbolurile grafice fiind insuficient recunoscute.

I. EVALUARE FINALĂ--CRITERIALĂ

Criterii de evaluare minimale:

- să identifice literele b,d,p prin recunoaşterea lor şi prin verbalizare;
- să discrimineze forma grafemelor b, d, p în orice context ;
- să citească silabe, cuvinte monosilabice, bisilabice;
- să scrie după dictare cuvinte care conţin aceste litere;

Criterii de evaluare maximale:

- să citească propoziţii scurte formate din cuvinte care conţin literele b,d,p, în diferite poziţii;
- să scrie după dictare texte scurte, formate din propoziţii care conţin cuvinte în care se află grafemele b,d,p ;
- să citească un text scurt la prima vedere;

Instrumente de evaluare :

- fişe de lucru individuale;
- probe curriculare;
- teste criteriale cu itemi pentru fiecare obiectiv în parte;

VI. CONCLUZII

- În urma evaluării rezultatelor obţinute după derularea programului de intervenţie pe o perioadă de trei luni, s-a ajuns la concluzia că datorită exerciţiilor şi activităţilor simple,accesibile,desfăşurate în ritm propriu, elevul a depăşit în mare parte dificultăţile sale, dobândind o experienţă cognitivă superioară celei anterioare, înlăturând anumite bariere din calea dezvoltării sale. A fost nevoie în primul rând de formarea şi dezvoltarea structurii perceptiv-motrice de spaţiu, pentru ca apoi elevul să poată opera cu sunetele şiliterele b,d,p.

VII. RECOMANDĂRI

- Se constată că abilitarea elevului pe palierul motric conduce la diminuarea dificultăţilor de învăţare, iar reluarea unor sarcini deînvăţare şi a unor comportamente-ţintă sunt de un real folos în dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă.

- Se recomandă stimularea pozitivă, întărirea motivaţiei şi a încrederii în propriile forţe, precum şi reluarea unor anumite activităţi în vederea consolidării achiziţiilor dobândite.
Referinte :
"Ghid de predare învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale" Coordonator: Profesor IONEL MUŞU Editura MarLink;
"Elemente de Psihopedagogia Integrării"Autor: DORU VLAD POPOVICI
Editura PRO HUMANITATE Bucureşti- 1999;
"Învăţarea scrisului" Autor:ECATERINA VRĂŞMAŞ
Editura PRO- HUMANITATE Bucureşti- 1999
sursa imaginii : freeschoolclipart.com


Tag-uri: plan educational, interventie individualizata, educatie, abilitati diferite, interese diferite, mediu social, scoala incluzivaCategorie: Educatie  - ( Educatie - Archiva)

Data Adaugarii: 29 November '10


Adaugati un link spre aceasta pagina pe blog-ul, site-ul sau forum-ul Dvs. :